Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2019/NĐ-CP về việc quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế ...
Xem thêm Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu