Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu “Thực hành sản xuất tốt” (GMP)

Thực hiện quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều ...
Xem thêm Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu “Thực hành sản xuất tốt” (GMP)

Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2019/NĐ-CP về việc quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế ...
Xem thêm Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu